free web templates


OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 4VALVE SYSTEMS (OWS 4VS)

1. ZASADY ZWIĄZANIA OGÓLNYMI WARUNKAMI SPRZEDAŻY

• Ogólne Warunki Sprzedaży 4VALVE SYSTEMS Sp. z o.o. (dalej OWS 4VS) określają ogólne zasady, na których 4VALVE SYSTEMS Sp. z o.o. (dalej 4VS) dokonuje sprzedaży towarów i/lub usług określonych w zamówieniu. 
• OWS 4VS. stosuje się do każdej transakcji sprzedaży towarów i/lub usług. 
• Kupujący potwierdza, że zapoznał się i akceptuje treść OWS 4VS.
• 4VALVE SYSTEMS Sp. z o.o. oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT, którego numer zawarty jest w każdej ofercie jak i w dalszych dokumentach związanych z dążeniem do zawarcia lub zawarciem umowy sprzedaży.
• W sytuacji gdy kupujący nie zaakceptuje OWS 4VS Strony uzgodnią które postanowienia OWS 4VS ich nie wiążą lub zawrą pisemną umowę sprzedaży określając szczegółowo prawa i obowiązki Stron.
• Odstępstwa od stosowania niniejszych OWS 4VS wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności
• OWS 4VS podane są do wiadomości i akceptacji przez kupującego na stronie internetowej 4VALVE SYSTEMS Sp. z o.o. http://4valvesystems.com/ows w formie umożliwiającej ich pobranie i odtwarzanie przez kupującego

2. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

• 4VS przedstawiając ofertę handlową informuje Kupującego o OWS 4VS oraz wskazuje adres strony internetowej, na której są publikowane.
• 4VS niezwłocznie po potwierdzeniu przyjęcia oferty sprzedaży przez Nabywcę potwierdzi realizację umowy sprzedaży, co nastąpi nie później niż w terminie 7 dni roboczych. 
• Zatwierdzone przez 4VS zamówienie lub oświadczenie Nabywcy o przyjęciu oferty jak 
i poprzedzająca je oferta sprzedaży zawierają co najmniej szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ze wszystkimi jego parametrami technicznymi, datę dostawy całości lub poszczególnych części przedmiotu zamówienia oraz cenę towarów. 
• Jeżeli treść Zamówienia zmienia istotnie elementy oferty, 4VS może w terminie 7 dni roboczych od otrzymania zamówienia złożyć oświadczenie o niezaakceptowaniu treści Zamówienia. Wówczas nie dochodzi do zawarcia umowy,
 a Strony mogą rozpocząć negocjacje w celu uzgodnienia wszystkich elementów umowy sprzedaży. 
W przypadku gdy w terminie 7 dni od otrzymania Zamówienia Nabywca nie zgłosi żadnych zastrzeżeń do jego treści Strony przyjmują, że dochodzi do zawarcia umowy na warunkach wskazanych w treści Zamówienia 
i zgodnych z OWS 4VS
• Ceny netto wynegocjowane pomiędzy Stronami są niezmienne w trakcie realizacji konkretnej zawartej umowy sprzedaży.

 
3. FAKTURY

• Każda dostawa towarów i świadczenie usług realizowane przez 4VS jest dokumentowane fakturami VAT.
• Nabywca jest zobowiązany odesłać Sprzedawcy wadliwą fakturę VAT niezwłocznie po jej otrzymaniu, tj. 
w terminie 3 dni roboczych z informacją, iż nie została ona ujęta w ewidencji zakupów Nabywcy oraz ze wskazaniem wszystkich wad w jej treści, a które uniemożliwiły jej ujęcie w ewidencji księgowej Nabywcy.  
• W przypadku, gdy wolą Nabywcy jest aby 4VS umieścił w treści faktury informacje istotne dla Nabywcy 
a niebędące informacjami wymaganymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług ma on obowiązek wskazać wymagane informacje w złożonym zamówieniu lub oświadczeniu o przyjęciu oferty lub w umowie sprzedaży.
• Termin realizacji zapłaty na podstawie faktury VAT każdorazowo przedstawiony zostanie w ofercie sprzedaży 4VS
• Dane adresowe, na które należy wystawić fakturę Nabywca wskazuje w zamówieniu lub przyjęciu oferty. Zmiana adresu Nabywcy wymaga powiadomienia 4VS oraz załączenia do powiadomienia dokumentu rejestrowego 
z wykazaną zmianą danych (wypis z ewidencji działalności gospodarczej, wypis z KRS). 
• Faktura sprzedaży zostanie dostarczona nabywcy za pośrednictwem Poczty Polskiej w formie papierowej na adres siedziby spółki lub może zostać dostarczona w formie elektronicznej jeśli Nabywca wyrazi taką wolę. 


4. DOKUMENTACJA TECHNICZNA I JAKOŚCIOWA

• Sprzedawca dostarcza Nabywcy wraz z towarem lub niezwłocznie po jego dostawie niezbędną dokumentację towaru
a wymaganą przepisami prawa polskiego i europejskiego. Dokumentacja może obejmować 
w szczególności : rysunki, schematy, deklaracje zgodności, dokumentację techniczno-ruchową, właściwe certyfikaty, instrukcje obsługi i inne dokumenty jeśli są wymagane. 
• Do wszystkich produktów z oznaczeniem CE Sprzedawca dostarczy Deklaracje Zgodności 
z odpowiednimi i aktualnymi normami i dyrektywami europejskimi.


5. DOSTAWA

• Dostawa towaru lub usługi jest potwierdzana przez Nabywcę protokołem odbioru towaru, którego egzemplarz otrzymuje Sprzedawca.
• Nabywca jest zobowiązany zbadać jakość dostarczonego towaru niezwłocznie po jego odbiorze nie później niż w terminie 7 dni od podpisania protokołu odbioru towaru. 
• Stwierdzenie jakichkolwiek wad towaru obliguje Nabywcę do niezwłocznego powiadomienia o nich 4VS. Brak powiadomienia skutkuje brakiem możliwości powołania się na wadę przez Nabywcę w roszczeniach skierowanych do 4VS.
• 4VS dostarcza do Nabywcy towar lub usługę wraz z wymaganymi dokumentami, a wskazanymi 
w treści zamówienia lub przyjętej oferty lub w umowie sprzedaży. Nabywca wskazuje pisemnie na brak pełnej dokumentacji wymaganej dla danej dostawy lub usługi.
• Każdej dostawie towarów towarzyszy przygotowana przez 4VS szczegółowa specyfikacja wysyłkowa, zawierająca co najmniej numer zamówienia, zamówione pozycje, opis pozycji i ich opakowanie, dostarczoną ilość.
• Dostarczone do Nabywcy towary pozostają własnością 4VS, aż do czasu uiszczenia całej ceny sprzedaży na rzecz 4VS.
• 4VS ma prawo wstrzymać się z realizacją dostawy kolejnej partii towaru na rzecz Nabywcy 
w przypadku gdy Nabywca nie uiścił wymagalnych należności za już dostarczone towary. 4VS nie ponosi w tej sytuacji żadnej odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Nabywcy.
• 4VS ma prawo wstrzymać się z realizacją dostawy towaru objętego kolejnym zamówieniem Nabywcy
 w przypadku gdy Nabywca nie uiścił wymagalnych należności za wcześniej zrealizowane zamówienie. 4VS nie ponosi w tej sytuacji żadnej odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Nabywcy.
• Za datę zapłaty uważa się datę uznania na rachunku 4VS.


6. POUFNOŚĆ

• Każda ze Stron biorąca udział w negocjacjach lub w wykonaniu umowy sprzedaży zachowa 
w poufności wszelkie dane, informacje i dokumenty dostarczone lub udostępnione przez drugą Stronę 
w związku z prowadzonymi negocjacjami jak i w związku z realizacją umowy sprzedaży. 
• Wszelkie dokumenty, specyfikacje, rysunki i inne przekazane lub udostępnione materiały niezbędne do wykonania umowy stają się własnością Strony która je uzyskała od drugiej Strony i nie mogą być wykorzystane do celów innych niż realizacja zawartej umowy sprzedaży oraz nie mogą być udostępniane osobom trzecim. 
• Wszelkie dokumenty, specyfikacje, rysunki i inne przekazane lub udostępnione materiały niezbędne do prowadzenia negocjacji w wyniku których nie doszło jednak do zawarcia umowy sprzedaży podlegają zwrotowi po zakończeniu negocjacji na wezwanie Strony, która je dostarczyła drugiej Stronie. 


7. REKLAMACJE

• 4VS niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia reklamacji od Nabywcy nie później niż w terminie 5 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia dokona oględzin towaru i wyda pisemną opinią w przedmiocie zgłoszonych wad. 
• W przypadku nieuznania przez 4VS odpowiedzialności za zgłoszoną wadę, Strony spiszą protokół rozbieżności ze wskazaniem przyczyn powstania wady według każdej Strony oraz wyznaczą biegłego w celu ustalenia czy zgłoszona wada obciąża 4VS czy też jej powstanie obciąża Nabywcę. 
• Koszty opinii biegłego powołanego przez Strony pokryje te Strona, z której działaniem lub zaniechaniem wiąże się powstanie wady towaru. 
• W przypadku braku woli Stron do powołania biegłego, kwestia zgłoszonej i nieuznanej wady będzie rozpoznana przez Sąd powszechny. 


8. SIŁA WYŻSZA

Strony umowy sprzedaży nie ponoszą odpowiedzialności za brak realizacji lub niewłaściwą realizację umowy sprzedaży, jeśli zostało to spowodowane zdarzeniami uważanymi powszechnie i rozsądnie za Siłę Wyższą. Strona dotknięta działaniem Siły Wyższej ma obowiązek poinformować drugą stronę o tym fakcie w przeciągu 7 dni od wystąpienia Siły Wyższej. Wystąpienie Siły Wyższej należy drugiej Stronie udokumentować. Czas dostawy towarów jest przedłużony o czas wystąpienia Siły Wyższej.


9. PRAWO WŁAŚCIWE

We wszelkich sprawach objętych niniejszymi OWS 4VS, jak również we wszystkich przypadkach nieuregulowanych w OWS 4VS., lecz związanych z negocjacjami, zawarciem i wykonywaniem umowy sprzedaży właściwe jest wyłącznie polskie prawo tak materialne jak i procesowe.


10. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Wszelkie sprawy sporne dotyczące negocjacji, zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży zawartych na postawie niniejszych OWS 4VS będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny właściwy dla siedziby Pozwanego. 


© Copyright 4VALVE SYSTEMS 2021